مطالب مرتبط با برچسب سرپناه

2019-10-01

چرا خرید خانه مهمترین خرید زندگی ماست؟

خانه، فقط جایی برای خوردن و خوابیدن و برآسودن نیست؛ محلی‌ست که مفهومی به نام خانواده در آن شکل می‌گیرد. خانه، مکان شکل‌گیری هویت انسان است. تعریف خانه و شرایط مناسب آن در یک مقاله ممکن نیست، چراکه خانه را از جهات مختلف و در تقسیم‌بندی‌های گوناگون و با اهداف متفاوت می‌توان بررسی نمود. ما در این مقاله از «آسامید» خانه را تنها به عنوان کالایی برای خریدن مورد بحث قرار داده‌ایم.
سه شنبه 9 مهر