مطالب مرتبط با برچسب بلوار امامت

2019-10-01

خرید آپارتمان در بلوار امامت (آزادشهر)

تا چند سال پیش، بلافاصله پس از شنیدن اسم آزاد شهر، اولین تصویری که در ذهن آدم ایجاد می‌شد، پارک ملت بود و راهی و بلواری که درست چسبیده به پارک ملت قرار داشت. امروزه این بلوار، بیشتر با نام بلوار امامت شناخته و معرفی می‌شود که این مقاله از «آسامید» نیز به معرفی این منطقه و بررسی موقعیت و امکانات رفاهی آن اختصاص یافته‌است.